วิถีแห่งซิกข์

ซิกข์ เป็นศาสนาที่กำเนิดในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาที่มีจุดม่งหมายเพื่อต้องการให้ชาวอินเดียที่นับถือสาสนาฮินดูและศาสนาอิสราม ส่วนใหญ่จะมีความเอื้อเพื้อต่อกันมาก พระศาสดาศรีคุรุนานักเดวยี สถาปนาเมื่อพุทธศักราช2012 เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความจริงเน้นเข้าใจง่ายๆ และจะสอนให้ยึดมั่นในผู้นำเพียงพระเจ้าพระองค์เดียว ทรงพระนามว่า วาเฮ่คุรุ และยึดตามหักคำสอนของศาสดามีคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า คุรุรันถสาหิพ

ศาสนาสิกข์นั้นมีศาสดาอยู่หลายพระองค์ด้วยกันและมีคุรุนานักเป็นปฐมศาสดา เกิดที่แคว้นปัญจาบ ท่านมีความสนใจและใฝ่รู้ในเร่องศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย ในขณะที่ท่านบำเพ็ญสมาธิอยู่ในป่านั้น ท่านได้รับปรากฏการณ์ทสงจิตและได้เห็นพระผู้เป็นเจ้า

หลังจากนั้นท่าก็ได้มีการสงเคราะห์คนยากจนและเจ็บป่วยและมีลุกศิษย์เป็นชาวฮินดูและมุสลิมด้วย

คัมภีร์ในศาสนาสิกข์ คือ ครันถสาหิพมีจำนวน 37 เล่ม หลักคำสอนคือ มีความสามัคคี เสมอภาค ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและจงรักภักดีต่อคุรุ

ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาแห่งสัจจะนิยมไม่ใช่ศาสนาเทวะนิยม เราจะนับถือในหลักแห่งความจริง พระศาสดากล่าวไว้ว่าเพื่อที่จะเข้าใจหลักสัจธรรมต่างๆได้เร็วขึ้นนั้นให้เราเชื่อมั่นและทำตามคำสอนของครูผู้ประเสริฐ ซึ่งเราเรียกว่า คุรุ หากเราประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักสัจธรรมแล้วชีวิตก็จะมีความสุข

ศาสนสัญลักษณ์ทั้ง 5 ประการของชาวซิกข์นั้นประกอบไปด้วย 

  • เกศา ผมที่ไม่ถูกตัดจะมีการไว้ผมยาว
  • กังฆาหรือหวีไว้ เอาไว่สางผมเพื่อให้ความมีความสละสลวยและความสะอาดเรียบร้อย
  • กฉาหรือกางเกงในขาสั้นของผู้ชายที่ทำจากผ้าฝ้าย100%  เพื่อก่อไม่ให้เกิดตัณหา
  • กริปานหรือมีดพก ไว้เพื่อปกป้องตนเอง
  • กรา หรือกำไลเหล็ก เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องเตือนสติ

ทั้งหมดนี้นั้นเป็นความหมายของศาสนสัญลักษณ์ทั้ง 5 ประการ

พิธีกรรมทางสาสนา คือการรับคนเข้าสาสนา ชุมนุมศาสนิก 

การปฏิบัติตนในการเป็นชาวซิกข์ที่ดีนั้น ก็ควรตื่นแต่เช้าอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และจากนั้นก็ไหว้พระ เคารพพ่อแม่ และไปโรงเรียนให้ตรงเวลา และที่โรงเรียนนั้นมีการสวดมนต์ คำสอนของสาสนานั้นซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับศาสนาอื่นๆคือ การไม่โกหก ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด และเคารพทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนอื่นๆ ก็จะทำให้เป็นผลดีต่อชีวิตของชาวซิกข์นั่นเอง

ซึ่งถือได้ว่า ซิกข์นั้นเป็นศาสนาที่ยึดหลักความรักความสามัคคีและความเสมอภาค มุ่งเน้นให้คนไม่เบียดเบียนกัน คนไทยที่นับถือสาสนาซิกข์จึงอยู่ร่วมกับคนที่นับถือศาสนาอื่นบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างสงบสุขตลอดมา

 

ขอบคุณ  แทงหวยหุ้นให้ได้กําไร   ที่ให้การสนับสนุน